Algemene Voorwaarden

Versie 1.4 | Geldig met ingang van 11 oktober 2018 tot heden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van Structuurmakers
  2. Opdrachtgever: De opdrachtgevende wederpartij van Structuurmakers
  3. Partijen: Structuurmakers en Opdrachtgever gezamenlijk
  4. Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Structuurmakers te bepalen werkzaamheden die door Structuurmakers verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
  5. Overeenkomst: Schriftelijk document waarin de Opdracht wordt vastgelegd en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, vergoedingsafspraken, Overeenkomsten en werkzaamheden die betrekking hebben op het creëren van overzicht, inzicht en verandering door Structuurmakers bij Opdrachtgever.

2.2    De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Structuurmakers, voor de uitvoering waarvan door Structuurmakers derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Geldigheid
3.1    Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Structuurmakers en vormen een integraal onderdeel van de gesloten Overeenkomst tussen Structuurmakers en Opdrachtgever.

3.2    Indien Partijen van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient dat schriftelijk te worden vastgelegd. Wijzigingen van, of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Structuurmakers.

3.3    Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 4 – Offertes en Overeenkomsten
4.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes van Structuurmakers vrijblijvend.

4.2    Offertes van Structuurmakers hebben altijd een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.3    Indien er binnen de in artikel 4.2 genoemde termijn geen overeenstemming is bereikt met Structuurmakers, kunnen door wederpartij geen rechten meer worden ontleend en komen offertes integraal te vervallen.

4.4    Een Overeenkomst wordt opgemaakt indien Opdrachtgever en Structuurmakers de aanvaarding van een offerte beiden schriftelijk bevestigd hebben tenzij anders overeengekomen in de offerte.

Artikel 5 – Uitvoering, wijzigingen en meerwerk
5.1    Structuurmakers neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2    Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Structuurmakers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3    Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Structuurmakers in principe slechts dan worden verricht, indien door Partijen daaromtrent een schriftelijke nadere Overeenkomst of aanvulling op de bestaande Overeenkomst is getekend.

5.4    Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.3 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de oorspronkelijke Overeenkomst kan worden beïnvloed.

Artikel 6 – Betalingen
6.1    Structuurmakers verstuurt 14 dagen na afronding van de werkzaamheden een factuur. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de Opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds elke maand gefactureerd.

6.2    Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3    Alle leveringen in deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.4    Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

6.5    Indien Structuurmakers de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.

6.6    Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 150,- te vermeerderen met omzetbelasting (btw).

Artikel 7 – Verplaatsen van startdatum
7.1    Indien Opdrachtgever dit wenst kan, in onderling overleg met Structuurmakers, het traject van het creëren van overzicht, inzicht en verandering door Structuurmakers bij Opdrachtgever tot vier weken voor aanvang van de eerste afgesproken ondersteuningsdag kosteloos worden verplaatst naar een uiterlijk drie maanden later gelegen eind/start datum.

7.2    Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is verplaatsing zonder kosten niet mogelijk.

7.3    In geval Structuurmakers door ziekte verhinderd is wordt het ondersteuningstraject verplaatst naar een nader overeen te komen datum.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1    Structuurmakers verplicht zich het creëren van overzicht, inzicht en verandering bij Opdrachtgever naar beste vermogen uit te voeren.

8.2    Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt Structuurmakers geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij aan Structuurmakers opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.3    Indien Structuurmakers op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van Structuurmakers in desbetreffend geval wordt uitgekeerd.

8.4    Structuurmakers is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Structuurmakers, naar eigen oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst.

8.5    In geen geval is Structuurmakers aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

8.6    Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Structuurmakers niet binnen 6 maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 9 – Annulering
Structuurmakers behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Structuurmakers kan worden verlangd. In dergelijke gevallen zal Structuurmakers de annulering schriftelijk aan Opdrachtgever mededelen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Opzegging en beëindiging
10.1  Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2  Een Overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd door Opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, onder betaling van openstaande bedragen en betaling van nog verschuldigde bedragen tot de schriftelijk overeengekomen, nieuwe beëindigingsdatum tenzij Partijen schriftelijk een andere betalingsafspraak overeengekomen zijn.

10.3  Structuurmakers heeft het recht zich uit een Opdracht terug te trekken, indien als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd. 

Artikel 11 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
11.1  Structuurmakers verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht en via het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

11.2  Gegevens van deelnemers aan de Opdracht worden door Structuurmakers vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen
12.1  Op deze Algemene Voorwaarden, gesloten Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.2  Mocht het tot een geschil komen waar Partijen onderling niet uit komen, is ieder der Partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

12.3  Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Slotbepaling
13.1  Structuurmakers is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is terug te vinden op de website van Structuurmakers (www.structuurmakers.nl).

13.2  In geval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.

13.3  Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Structuurmakers.

Voor meer informatie over de manier waarop Structuurmakers met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u de Privacyverklaring raadplegen op deze website.